พระนครศรีอยุธยา วัดไชยวัฒนาราม
วัดไชยวัฒนาราม วัดที่พระเจ้าปราสาททองสร้างอุทิศถวายแด่พระราชมารดา

วัดไชยวัฒนาราม อยุธยา

วัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

เป็นพระอารามหลวงเก่าในสมัยอยุธยาตอนกลาง ที่มีความสวยงามเป็นอันดับต้นๆ ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นในรัชสมัย พระเจ้าปราสาททอง เมื่อปี พ.ศ. 2173 เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชมารดา ในบริเวณนิวาสสถานเดิมของพระราชมารดา และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถึงชัยชนะเหนืออาณาจักรเขมร ส่วนของสถาปัตยกรรมได้นำศิลปะขอมมาผสมผสาน ด้วยการจำลองแบบจากนครวัด โดยมีลักษณะปรางค์แบบสมัยอยุธยาตอนต้น

ความสำคัญของวัดไชยวัฒนารามที่มีมาในอดีต ได้แก่

เป็นที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์

เป็นที่ถวายพระเพลิงพระศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

เป็นที่พำนักของพระราชาคณะฝ่ายอรัญวาสี

เป็นที่บรรจุพระอัฐิกรมพระราชวังบวรสถานมงคล เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) และเจ้าฟ้าสังวาลย์

?

ศาสนสถานและปูชนียวัตถุภายในวัดไชยวัฒนาราม ประกอบด้วย

ปรางค์ประธาน ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลาง ?เพื่อสื่อแทนเขาพระสุเมรุ รอบปรางค์มีบันไดขึ้นสู่เรือนธาตุที่มีมุขยื่นออกทั้งสี่ด้าน ยอดปรางค์แบบกลีบขนุน ทำรัดประคดซ้อนกัน 7 ชั้น ข้างปรางค์ประธานล้อมรอบด้วยปรางค์บริวารทั้งสี่ สื่อแทนทวีปที่มีอยู่ทั้งสี่ โดยตั้งอยู่บนลานประทักษิณเดียวกัน

เมรุทิศเมรุราย เป็นเมรุทรงปราสาท ที่สื่อถึงจักรวาลอื่นๆ ตั้งอยู่ล้อมรอบปรางค์ประธาน โดยมีด้วยกัน 8 องค์ ซึ่งเมรุทิศตั้งอยู่บริเวณมุม ส่วนเมรุรายตั้งกึ่งกลางระหว่างเมรุทิศ เชื่อมต่อกันด้วยระเบียงคด ภายในเมรุทิศเมรุราย ประดิษฐานด้วยพระพุทธรูปปูนปั้นทรงเครื่องปางมารวิชัย ที่อยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว ส่วนบนเป็นฝ้าเพดานไม้ประดับดาว บริเวณผนังเคยมีภาพจิตรกรรมรูปใบไม้ใบกนก ที่ปัจจุบันได้เลือนลางไป บริเวณผนังภายนอกประดับด้วยปูนปั้นแสดงเรื่องพุทธประวัติ บริเวณระเบียงคดประดิษฐานด้วยพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย

พระอุโบสถ ตั้งอยู่ด้านหน้าปรางค์ประธาน เป็นพระอุโบสถขนาดใหญ่ที่เหลือเฉพาะส่วนของฐาน ภายประดิษฐานพระพระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัย บนฐานชุกชีเป็นประธาน

เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ ที่มีด้วยกัน 2 องค์ ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นที่บรรจุพระอัฐิพระราชมารดาและพระราชบิดาของพระเจ้าปราสาทอง

เจดีย์เจ้าฟ้ากุ้ง (เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์) ตั้งอยู่ด้านข้างระเบียงคด เป็นเจดีย์ทรงระฆัง ภายในบรรจุพระอัฐิเจ้าฟ้ากุ้ง

ปรางค์เจ้าแม่วัดดุสิต พระนมของสมเด็จพระนารายณ์ เป็นปรางค์องค์เล็ก มีบันไดสู่ซุ้มเรือนธาตุ

?

วัดไชยวัฒนาราม ตั้งอยู่ที่ ถ.อู่ทอง ต.บ้านป้อม ต.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

แผนที่วัดไชยวัฒนาราม

?

ปรางค์ประธาน

ปรางค์ประธาน

?

เมรุทิศเมรุราย

เมรุทิศเมรุราย

?

ปูนปั้นแสดงพุทธประวัติ

ปูนปั้นบริเวณผนังเมรุทิศเมรุราย แสดงเรื่องราวในพุทธประวัติ

?

พระพุทธรูปทรงเครื่อง

พระพุทธรูปทรงเครื่อง ภายในเมรุทิศเมรุราย

?

ฝ้าเพดานประดับดาว

ฝ้าเพดานประดับดาว ภายในมรุทิศเมรุราย

?

ระเบียงคด

พระพุทธรูปปูนปั้น ภายในระเบียงคด

?

พระอุโบสถ

พระอุโบสถ

?

เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง

เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง หน้าพระอุโบสถ

?

เจดีย์เจ้าฟ้ากุ้ง

เจดีย์เจ้าฟ้ากุ้ง

?

ปรางค์เจ้าแม่วัดดุสิต

ปรางค์เจ้าแม่วัดดุสิต

 
 

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม