พระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา

วัดใหญ่ชัยมงคล Wat Yai Chai Mongkol จ.พระนครศรีอยุธยา

หรือชื่อเดิมคือ วัดป่าแก้ว หรือ วัดเจ้าพระยาไท ตามพงศาวดารกล่าวว่า สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) โปรดเกล้า ให้สร้างและสถาปนาเป็นพระอาราม เมื่อปี พ.ศ. 1900 ภายหลังพระราชทานเพลิงพระศพพระราชโอรสทั้งสองคือ เจ้าแก้วและเจ้าไท ที่สิ้นพระชนม์จากอหิวาตกโรค ต่อมาใช้เป็นที่พำนักของพระภิกษุคณะป่าแก้ว ซึ่งมี สมเด็จพระวันรัต เป็นพระราชาคณะฝ่ายอรัญวาสี

?

ภายในวัดใหญ่ชัยมงคล มีโบราณสถานสำคัญ ประกอบด้วย

พระอุโบสถ เดิมสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทอง เคยเป็นสถานที่ซึ่ง ขุนพิเรนทรเทพ (สมเด็จพระมหาธรรมราชา พระบิดาสมเด็จพระนเรศวร) และคณะ ได้มาทำการ เสี่ยงเทียนอธิษฐาน เพื่อเป็นนิมิตหมายในการไปปราบขุนวรวงค์ษาและท้าวศรีสุดาจันทร์ หลังจากทำการสำเร็จ ได้อัญเชิญพระเฑียรราชา ลาผนวชจากวัดราชประดิษฐาน ขึ้นครองราชสมบัติทรงพระนามว่า สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ภายในพระอุโบสถมี พระพุทธชัยมงคล ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระประธาน สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง

พระเจดีย์ชัยมงคล สมเด็จพระนเรศวร ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะต่อ มังกะยอชวา พระมหาอุปราชแห่งกรุงหงสาวดี ณ ทุ่งหนองสาหร่าย เมืองสุพรรณบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2135 เป็นเจดีย์ประธานทรงแปดเหลี่ยม ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณ ล้อมรอบด้วยระเบียงคด นับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ สร้างขึ้นในรัชสมัย สมเด็จพระนเรศวร เพื่อใช้เป็นที่สักการะบูชา และปฏิบัติพระกรรมฐาน

ครั้นต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2310 มากองทัพหงสาวดีได้ยึดเอาวัดป่าแก้ว เป็นฐานทัพในการเข้าตีกรุงศรีอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ

?

จุดที่น่าสนใจภายในวัดใหญ่ชัยมงคล ได้แก่ พระเจดีย์ชัยมงคล พระอุโบสถ พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ ตำหนักสมเด็จพระนเรศวร

?

วัดใหญ่ชัยมงคลตั้งอยู่ที่ ถนนทางหลวง 3059 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนที่วัดใหญ่ชัยมงคล

?

พระวิหาร วัดใหญ่ชัยมงคล

พระอุโบสถ

ตั้งอยู่ด้านหน้าพระเจดีย์ชัยมงคล เคยใช้เป็นที่เสี่ยงเทียนของ ขุนพิเรนทรเทพ เพื่อเป็นนิมิตหมายในการปราบขุนวรวงค์ษาและท้าวศรีสุดาจันทร์ ภายในประดิษฐาน พระพุทธชัยมงคล ซึ่งเป็นพระประธานของวัด

?

พระเจดีย์ชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคล

บริเวณทางขึ้นพระเจดีย์ชัยมงคล

พระเจดีย์ชัยมงคล เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นเพื่่อเป็นอนุสรณ์สถานแ่ห่งชัยชนะครั้งทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา แห่งกรุงหงสาวดี ณ หนองสาหร่าย เมืองสุพรรณบุรี

?

เจ้าแก้ว เจ้าไท

พระพุทธรูป เจ้าแก้ว และ เจ้าไท

เป็นพระพุทธรูปประจำเบื้องซ้ายและขวาของพระเจดีย์ชัยมงคล ซึ่งประดิษฐานภายในมณฑป


ระเบียง พระเจดีย์ชัยมงคล

ระเบียงทางเดินรอบพระเจดีย์

?

ระเบียงคด วัดใหญ่ชัยมงคล

ระเบียงคด ซึ่งรายรอบพระเจดีย์

ประดิษฐานด้วยพระพูทธรูปตลอดความยาวระเบียงคด โดยรอบพระเจดีย์

?

วัดใหญ่ชัยมงคล

พระเจดีย์ภายนอกระเบียงคด

?

พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดใหญ่ชัยมงคล

พระวิหารพระพุทธไสยาสน์

เป็นพระวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวร เพื่อใช้เป็นที่สักการะบูชา และปฏิบัติพระกรรมฐานของพระองค์

 
 

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม