นครราชสีมา ปราสาทหินพนมวัน
ปราสาทหินพนมวัน

ปราสาทหินพนมวัน นครราชสีมา

ปราสาทหินพนมวัน จ.นครราชสีมา

หรือ เทวาศรม เป็นปราสาทหินที่สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 15 เพื่อใช้เป็นศาสนสถานศาสนาฮินดู ต่อมาได้มีการบูรณะในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 รูปแบบศิลปะแบบบาปวน ภายหลังได้แปลงเป็นพุทธสถาน ภายในโบราณสถานได้มีการค้นพบจารึกปราสาทพนมวัน

?

ปราสาทหินพนมวันมีโบราณสถานหลักประกอบด้วย

มณฑปและปรางค์จัตรมุข ตั้งอยู่ด้านหน้าต่อเนื่องจากโคปุระและฉนวนทางเดิน ก่อด้วยหินทรายแดงและหินทรายขาว เป็นมณฑปที่เชื่อมต่อไปยังปรางค์จัตรมุข ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายแดง ปางประธานอภัยศิลปะแบบอยุธยา ยอดปรางค์ได้ทลายลง คงเหลือเฉพาะส่วนฐานและเรือนธาตุ

ปรางค์น้อย เป็นปรางค์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่ด้านข้างมณฑปและปรางค์จัตรมุข ก่อขึ้นจากหินทรายแดง

รอบปราสาทล้อมรอบด้วยระเบียงคตก่อด้วยหินทราย โดยมีทางเข้าออกทั้งสี่ทิศ รูปแบบการจัดวางผังคล้ายปราสาทหินพิมาย

ภายนอกปราสาทพนมวัน ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ตั้งของเนินอรพิม ปราฏเพียงฐานของโบราณสถาน ถัดออกไปเป็น บาราย หรือสระน้ำขนาดใหญ่ประจำชุมชน หรือที่เรียกกันว่า สระเพลง


ปราสาทหินพนมวัน ตั้งอยู่ที่ ถนน อบจ.นม. ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนที่ปราสาทหินพนมวัน

?

ปรางค์จัตรมุข ปราสาทหินพนมวัน

มณฑปและปรางค์จัตรมุข

ตั้งอยู่ด้านหน้าต่อเนื่องกับปรางค์จัตุรมุข ผนังก่อด้วยหินทราย มีช่องแสงประดับด้วยลูกมะหวด ภายในประดิษฐานพระพุธรูป ส่วนปรางค์จัตรมุขตั้งอยู่ด้านหลังมณฑป

?

ภายในมณฑป

พระพุทธรูปภายในมณฑป

ประดิษฐานด้วยพระพุทธรูปหินทราย ปางประธานอภัยอยู่ภายใน

?

ปรางค์จัตุรมุข ปราสาทหินพนมวัน

ปรางค์จัตุรมุข

ตั้งอยู่ด้านหลังต่อเนื่องกับมณฑป มีทางเข้าทั้งสามด้าน ภายในห้องครรภคฤหะ ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายอยูภายใน ส่วนของยอดปรางค์นั้นทลายลงไป

?

ทับหลัง ปราสาทหินพนมวัน

ทับหลังเหนือประตูซุ้มเรือนธาตุ

ตั้งอยู่เหนือทางเข้าสู่เรือนธาตุ

?

ปรางค์น้อย ปราสาทหินพนมวัน

ปรางค์น้อย

ตั้งอยู่ด้านข้างปรางค์จัตรมุข เป็นปรางค์ขนาดเล็กก่อด้วยหินทรายแดง ด้านข้างปรางค์น้อยเป็นวิหารคต ซึ่งล้อมรอบตัวปราสาท โดยมีทางเข้าออกทั้งสี่ด้าน

?

ผนังระเบียงคต ปราสาทหินพนมวัน

ผนังด้านหน้าปราสาท

ก่อด้วยหินทรายแดงและหินทรายขาว ส่วนล่างเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่

?

ฉนวนทางเดิน

ฉนวน ทางเดินสู่มณฑป

ก่อเป็นช่องทางเข้า โดยมีเสาและคานทับหลังประกอบเข้ากันคล้ายกับงานเครื่องไม้

 
 

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม